0
Your Cart

RODO

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119, 4 maja 2016 r., s. 1–88.

QUERCUS ANNA GRDUSZAK (dalej QUERCUS) ul. Ogrodowa 10, 42-265 Cielętniki, reprezentowana przez Panią Annę Grduszak jest administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych użytkowników Stron internetowych i w związku z tym jesteśmy zobowiązani do ich ochrony. Informacje stanowiące dane osobowe podlegają ochronie prawnej na mocy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych („RODO”). Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wymiany korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa
  zapytania dotyczące produktów i usług świadczonych, w tym zawieranych umów przez QUERCUS ANNA GRDUSZAK (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • bieżącej obsługi telefonicznej, drogą SMS, korespondencji e-mail oraz komunikacji whatsapp
  (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Firma QUERCUS powołała koordynatora ochrony danych – Panią Joannę Sikorę, z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, poprzez e-mail rodo@equercus.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Firmę QUERCUS za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub przepisów ustaw (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jednocześnie informuje, iż:
– Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i Norwegia, Lichtenstein i Islandia).
– Państwa dane osobowe, w tym podstawowe dane kontaktowe Firma QUERCUS przetwarza tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu jakim jest wykonanie zawartych umów i realizacja zamówień. Firma QUERCUS przechowuje dane do czasu ustania realizacji celu lub do wygaśnięcia bądź rozwiązania zawieranych na czas realizacji celu umów uwzględniając okresy wynikające z przepisów prawa.

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku)
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Realizacja uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek:
 • przesłany drogą pisemną bądź ustnie w biurze Firmy QUERCUS, ul Ogrodowa 10, 42-265 Cielętniki
 • zgłoszony pod nr telefonu : 601445356
 • przesłany na adres e-mail: rodo@equercus.pl

W celu ułatwienia realizacji praw prosimy o Dopisek: [Uprawnienia RODO]

Firma QUERCUS

www.prastara.pl