0
Your Cart

Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 • Właściciel sklep.prastara.pl jest QUERCUS NIP 646-212-15-28, Ogrodowa 10, Cielętniki, 42-265 Dąbrowa Zielona, zwany w dalszej części Regulaminu i pozostałych dokumentów dotyczących zamówień – Sprzedawcą. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoba prawna lub też jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której aktualne przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub ma zamiar złożyć Zamówienie i korzystać z usług Sklepu Internetowego Prastara.pl (dalej sklep Prastara.pl lub Sprzedawca)
 • Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą, w tym złożyć reklamacje, pod numerem telefonu +48 506 183 389 oraz elektronicznie na adres e-mail: produkty@prastara.pl, a także listownie na adres Sprzedawcy. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.
 • Regulamin określa zasady składania zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, zasady ochrony danych osobowych Klienta oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 • Korzystanie z usług sklepu Prastara.pl możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient posiada minimalne warunki techniczne: Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies
 • Sprzedawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu: a) gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu sklepu Prastara.pl przez Klienta, b) w celu: – utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki temu Klient nie musi na każdej podstronie serwisu sklepu.prastara.pl ponownie wpisywać swojego hasła – dostosowania serwisu Sklepu dla potrzeb jego Klientów, c) tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu.
II. WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SKLEPU PRASTARA.PL
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z w momencie wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza do rejestracji lub za każdym razem, kiedy, Klient korzysta ze Sklepu (korzystanie bez Rejestracji). W takich przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym Prastara.pl ma miejsce po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, który jest dostępny na stronie Sklepu
 3. Klient jest zobowiązany w szczególności do: – korzystania z Usług sklepu Prastara.pl w sposób, który nie zaszkodzi jego funkcjonowaniu – niepodejmowania działań mających na celu umieszczanie lub rozsyłanie w sklepie Prastara.pl niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie działań informatycznych i innych, które mają umożliwić przejęcie w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta – korzystania z Usług z oferty Sprzedawcy zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, a także Regulaminem – niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa – korzystania z Usług Sprzedawcy w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów, oraz z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przy-sługujących im praw – korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach sklepu Prastara.pl wyłącznie w ramach własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest możliwe tylko w przypadku otrzymania pisemnej zgody udzielonej przez Sprzedawcę. – składania zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy sklep.Prastara.pl, e-mailem wysłanym na adres produk-ty@prastara.pl lub pod numerem +48 506 183 389
 4. Regulamin dotyczy i obowiązuje także Klientów, którzy złożyli Zamówienie telefonicznie, niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
 5. Ceny wszystkich produktów prezentowanych w sklepie Prastara.pl są cenami brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest poprawne wypełnienie i wysłanie przez Klienta formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu.Prastara.pl
 7. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w sytuacji braku danych w formularzu zamówienia lub podania danych niekompletnych.
 8. W sytuacji braku możliwości skontaktowania się z Klientem np brak numeru telefonu Klienta lub adresu e-mail, zamówienie po 5 dniach roboczych zostanie anulowane. W tym przypadku Klient może złożyć ponowienie zamówienie z podaniem poprawnych, danych adresowych.
 9. W przypadku rezygnacji z zamówienia Klient proszony jest o pilny kontakt ze Sprzedawcą. Anulacja zamówienia zrealizowanego, nie jest możliwa.
 10. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 11. Prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 12. Potwierdzenie przez Sprzedawcę (bądź pracowników Sprzedawcy) przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość czyli telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedawcę i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).
 13. Oferty na produkty z wyprzedaży, a także produkty w promocji są dostępne do chwili wyczerpania zapasów. Z powodu ich ograniczonej ilości zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być zrealizowane, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez Sprzedawcę (lub pracowników Sprzedawcy).
 14. Zamówienia, które nie spełniają warunków nie będą realizowane.
 15. Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji oraz udzielenia innych gwarancji finansowych na żądanie Sprzedawcy.
III. PŁATNOŚĆ i DOSTAWA ZAMÓWIENIA
 1. Klient ma prawo wyboru sposobu dostawy produktów oraz formy płatności, którego dokonuje wybierając odpowiednie opcje w formularzu zamówienia. Informacje o możliwych sposobach dostawy produktów oraz ograniczeniach w dostawie, a także o akceptowanych formach płatności podane są na stronie Sprzedawcy -sklep.prastara.pl. SPRZEDAWCA akceptuje formy płatności: – płatność za pobraniem – gotówką przy odbiorze zamówienia – płatność przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy) – gotówką u Sprzedawcy
 2. Z chwilą wpłynięcia kwoty należnej za złożone zamówienie na konto Sprzedawcy, Sprzedawca wysyła zamówienie na adres wskazany przez Klienta wraz z paragonem lub z fakturą VAT Sprzedawca – adres i rachunek bankowy: QUERCUS NIP 646-212-15-28 Ogrodowa 10, Cielętniki, 42-265 Dąbrowa Zielona Numer konta bankowego: BS S.A. (PLN) 43 8267 0009 2001 0006 4796 0001 tytułem: [numer zamówienia] Telefon: +48 506 183 389 E-mail: produkty@prastara.pl
 3. Ceny produktów na stronie sklep.prastara.pl są obowiązujące w chwili składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oferowanych w sklep.prastara.pl oraz do wprowadzania promocji i wyprzedaży, a także ich odwoływania.
 4. Klient może otrzymać specjalne zniżki na produkty dostępne w sklep.prastara.pl, które są przyznawane i ustalane indywidualnie z Klientem.
IV. DOSTAWA PRODUKTÓW
 1. Produkty zamawiane w sklep.prastara.pl są wysyłane i dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostawy zamówionych przez Klienta produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych. W przypadku zamówień niedostępnych, czas realizacji zamówienia może być dłuższy, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sprzedawca poinformuje o tym Klienta.
 5. Produkty, który zostały zamówione przez Klienta są dostarczane na adres podany w formularzu zamówienia.
 6. Koszt dostawy zamówienia (ponosi Klient) podany jest każdorazowo przy realizacji zamówienia oraz na stronie sklep.prastara.pl
 7. W przypadku zamówień wymagających spakowania w odrębne przesyłki, Sprzedawca ustali indywidualnie z Klientem koszty przesyłki.
 8. Klient przy odbiorze zamówienia jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie została uszkodzona podczas transportu oraz czy jest zgodna z zamówieniem.
 9. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego Sprzedawcy zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywisty-mi kosztami transportu produktów, w tym również transportu powrotnego.
V. GWARANCJA i REKLAMACJE
 • W chwili odbioru przesyłki z zamówieniem Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.
 • Reklamację składa się kontaktując się telefonicznie pod numerem+48 506 183 389 lub przez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: produkty@prastara.pl lub listownie na adres pocztowy Sprzedawcy .
 • Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206).
 • Klient w sytuacji wystąpienia wady fizycznej lub prawnej produktu ma prawo żądać od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej: (i) obniżenia ceny produktu, a w przypadku wady istotnej – odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez dużych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie; (ii) usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad.
 • Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta usunięcia wady, jeżeli usunięcie wady produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem usunięcia wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • Klient, będący konsumentem, będzie powiadomiony w jaki sposób reklamacja zostanie rozpatrzona, z zachowaniem terminu do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wystąpienia wady Sprzedawcy.
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • Składając zamówienie w sklep.prastara.pl, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez Klienta Rejestracji, na cele niezbędne z realizacją umowy sprzedaży. Podanie przez Klienta danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Klienta na ich podanie.
 • Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 26) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce Polityka prywatności.
 • Administratorem danych osobowych sklepu internetowego sklep.prastara.pl jest Sprzedawca.
 • W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych.
 • Po dokonaniu wysyłki zakupionych produktów, sklep.prastara.pl w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • Klient będący konsumentem dokonujący zakupów w sklepie internetowym Prastara.pl, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni (czternastu dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni (czternastu dni) poczynając od dnia, w którym Klient otrzymał zamówione produkty. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży jest dostępny na stronie www.sklep.Prastara.pl.
 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient zostaje zwolniony z związanych z nią zobowiązań. Jednocześnie to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni).
 • Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów może zostać zrealizowane przez Klienta przez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres QUERCUS, ul. Ogrodowa 10, Cielętniki, 42-265 Dąbrowa Zielona, adres email: produkty@prastara.pl
 • Sprzedawca prześle na adres e-mail Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy od razu jego po otrzymaniu.
 • Sprzedawca zwróci Klientowi łącznie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia produktów do Klienta) w terminie 14 dni (czternastu dni) od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż podstawowy (najbardziej ekonomiczny) proponowany przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawcy nie obowiązuje zwrot Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Sprzedawca zwróci łączne płatności dokonane przez Klienta przy użyciu takiego samego sposobu płatności z jakiego korzystał Klient, za wyjątkiem otrzymania wy-raźnej zgody Klienta na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie powodował dodatkowych kosztów dla Klienta.
 • Sprzedawca może wstrzymać zwrot płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu produktów z powrotem lub otrzymania od Klienta dowodu ich odesłania.
 • Klient ma obowiązek zwrócić zamówione produkty Sprzedawcy lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni (czternaście dni) od dnia, w którym odstąpił od umowy. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie produktów przed upływem 14 dni.
 • Koszty zwrotu produktów ponosi Klient.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia XX czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U., z …) w szczególności w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
Prosimy o wypełnienie i odesłanie tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Adresat: QUERCUS NIP 646-212-15-28 Ogrodowa 10, Cielętniki, 42-265 Dąbrowa Zielona
Telefon: +48 506 183 389
E-mail: produkty@prastara.pl

 • Ja, ……………..(imię i nazwisko) niniejszym informuję, o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
 • Data zawarcia umowy/odbioru zamówienia
 • Imię i nazwisko Klienta – Adres Klienta 
 • Podpis Klienta (na formularzu przesyłanym w wersji papierowej) 
 • Data
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu.prastara.pl nie stanowią oferty handlowej Sprzedawcy w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym sklep.prastara.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych lub technicznych.
 • Wygląd rzeczywisty produktów może być odbiegający od widoku na stronie internetowej.
 • Złożenie zamówienia w sklepie internetowym sklep.prastara.pl oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Sprzedawcę do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 • Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest Klient.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 marca 2020 r.