0
Your Cart

Polityka prywatności

Jeżeli tutaj jesteś, to oznacza, że cenisz swoją prywatność. Rozumiemy to i szanujemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, zawierający zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.sklep.prastara.pl

Administratorem strony jest: QUERCUS Anna Grduszak NIP 646-212-15-28 Ogrodowa 10, Cielętniki, 42-265 Dąbrowa Zielona e-mail: produkty@prastara.pl W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres biuro@equercus.pl

Informacje w pigułce

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

• Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony sklep.prastara.pl, składając zamówienie, zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy oraz pisząc na nasz adres e-mail przekazujesz nam twoje dane osobowe, a nasz sklep zapewnia, że twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie będą udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez twojej wyraźnej zgody.

• Przetwarzanie danych osobowych powierzamy wyłącznie sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

• Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

• Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Fa-cebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

• Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.

• Należymy do sieci reklamowej Google AdSense, co oznacza wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy też nie.

• Zamieszczamy na stronie sklepu.prastara.pl nagrania wideo z serwisu You-Tube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

• Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

• Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony. Jeżeli powyższe informacje nie są dla ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest QUERCUS Anna Grduszak, NIP 646-212-15-28 Ogrodowa 10, Cielętniki, 42-265 Dąbrowa Zielona e-mail: produkty@prastara.pl, biuro@equercus.pl Cele oraz podstawy prawne i okres przetwarzania danych osobowych opisane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej). Uprawnienia. RODO przyznaje ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych osobowych

2) prawo do sprostowania danych osobowych

3) prawo do usunięcia danych osobowych

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych

6) prawo do przenoszenia danych

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Wyjaśniamy, iż wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysłu-giwać ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania twoich danych osobowych. Dla twojej wygody dokładamy wszelkich starań, aby do poszczególnych operacji prze-twarzania danych osobowych wskazać na przysługujące ci w ramach tych operacji uprawnienia. Zawsze, jeśli uznasz, że przy przetwarzaniu twoich danych osobowych, iż dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Również zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia ci infor-macji o tym, jakie dane na twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres produkty@prastara.pl lub biu-ro@equercus.pl. Staramy się, aby ważne informacje zostały jasno przedstawione w na-szej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych, a także zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1. HERES SPÓŁKA Z O O w Cielętnikach NIP: 6351826786 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze
2. Biuro Rachunkowe PRECYZJA IM SPÓŁKA Z .O.O. AL. NMP 6 LOK.11, 42-202 CZĘSTOCHOWA NIP: 9492242155 – w celu realizacji usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych wtedy, gdy wystawiamy dla Ciebie fakturę,
3. HERES SPÓŁKA Z O O w Cielętnikach NIP: 6351826786 – w celu korzystania z usług wsparcia IT, które wiążą się z możliwością uzyskania przez podmiot świadczący usługi dostępu do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wy-maganych przez przepisy prawa. Cele i czynności przetwarzania

Konto użytkownika

Zakładając konto użytkownika, prosimy Cię o podanie Twojego adresu e-mail oraz zdefiniowanie hasła do konta. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednocześnie jest konieczne do założenia konta. Edytując profil użytkownika możesz po-dać swoje dalsze dane, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz adres do wysyłki, to jest dobrowolne, ponieważ możesz być posiadaczem konta, nie podając dalszych danych. W tym przypadku składając zamówienie konieczne wprowadzenie tych danych ręcznie. Podane przez ciebie w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia możliwości korzystania z tego konta przez ciebie. Podanie danych w koncie użytkownika ma za zadanie ułatwić ci składanie zamówień w sklepie poprzez automatyczne podstawianie danych do formularza zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych w ramach konta użytkowni-ka jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu QUER-CUS, NIP 646-212-15-28 Ogrodowa 10, Cielętniki, 42-265 Dąbrowa Zielona i przechowywane na serwerze zapewnianym przez HERES SPÓŁKA Z O O w Cielętnikach NIP: 6351826786
Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto użytkownika. Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta możesz w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili możesz podjąć również decyzję o usunięciu konta. W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamó-wienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do złożenia zamówienia. Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu QUERCUS NIP 646-212-15-28 Ogrodowa 10, Cielętniki, 42-265 Dąbrowa Zielona i przechowywane na serwerze zapewnianym przez HERES SPÓŁKA Z O O w Cielętnikach NIP: 6351826786
Jeżeli posiadasz konto użytkownika, to Twoje zamówienie będzie widoczne w ramach historii zamówień danego konta. Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą.
Faktury wystawiane są z wykorzystaniem systemu QUERCUS NIP 646-212-15-28, Ogrodowa 10, Cielętniki, 42-265 Dąbrowa Zielona, Faktura i przekazywane są do biura rachunkowego Biuro Rachunkowe PRECYZJA IM SPÓŁKA Z .O.O. AL. NMP 6 LOK.11, 42-202 CZĘSTOCHOWA NIP: 9492242155
Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych. Dane o zamówieniach będą przetwarzane w okresie potrzebnym do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dodatkowo , po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane dla celów statystycznych. Co ważne także, mamy obowiązek przechowywać faktury z twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku danych o zamówieniach nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie będziesz mógł także sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych oraz domagać się ich usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Newsletter

Jeżeli chciałbyś zapisać się do newslettera, będziesz musiał przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego QUERCUS NIP 646-212-15-28 Ogrodowa 10, Cielętniki, 42-265 Dąbrowa Zielona Sklep Prastara i przechowywane na serwerze dane zapewnianym przez HERES SPÓŁKA Z O O w Cielętnikach NIP: 6351826786
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdym czasie możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newslettera, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienie od umowy

Jeżeli chciałbyś złożyć reklamację lub odstąpienie od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które składają się z: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Dane, które przekażesz nam wraz ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy będą wykorzystywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy jednocześnie przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Dodatkowo, Twoja wiadomość może zawierać także inne dane osobowe. Twoje dane są w tej sytuacji przetwarzane w celu możliwości kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, co oznacza Twoją zgodę wynikającą z za-inicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść Twojej korespondencji z nami może zostać zarchiwizowana i nie jesteśmy w stanie jasno potwierdzić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo wystąpić o przedstawienie historii korespondencji, którą prowadziłeś z nami i jeśli została ona zarchiwizowana. Przysługuje ci także prawo jej usunięcia z wyjątkiem przypadków kiedy archiwizacja jest niezbędna ze względu na wyższe przesłanki np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies oraz pozostałe technologie śledzące

Nasza strona sklep.prastara.pl, podobnie jak wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie czy smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie zobaczysz informację na temat stosowania plików cookies oraz pytanie, prośbę o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki tej technice otrzymujesz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Dodatkowo zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu Twojej przeglądarki, albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności w celu dostosowania prezentowanych produktów do Twoich preferencji i upodobań.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy cookies do obserwowania statystyk strony, w tym liczby osób odwiedzających, rodzaju systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas u spędzonego na stronie, odwiedzonych podstron itd. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing

Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google Ad-Words. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie. Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie.

Narzędzia społecznościowe

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN. Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce inter-netowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.